Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Koła

Zarząd Koła Łowieckiego Nr 64 „Darz Bór” w Janowie Lubelskim z siedzibą w Krzemieniu Drugim 142 A  w dniu 17 kwietnia 2024 roku podjął uchwałę Nr 4/04/2024 o zwołaniu Walnego Zgromadzenia członków Koła na dzień 02.06.2024 r. o godz. 10:00 w domku myśliwskim, oraz przyjął  projekt porządku obrad Walnego Zgromadzenia członków Koła:

  Projekt porządku obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
4. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia.
5. Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Uchwalenie porządku obrad walnego zgromadzenia.
7. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
8. Sprawozdanie z działalności zarządu za rok gospodarczy 2023/2024 składają: Prezes Koła, Łowczy Koła (z wykonania RPŁ 2023/2024 i przedstawienie planu na rok 2024/2025) Sekretarz i Skarbnik (z wykonania budżetu oraz projekt budżetu Koła na rok gospodarczy 2024/2025).
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności Zarządu Koła za rok gospodarczy 2023/2024 oraz wniosek w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków zarządu.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności oraz wykonania budżetu zarządu koła za  rok gospodarczy 2023/2024.
12. Podjęcie uchwały  w  sprawie  absolutorium dla poszczególnych członków zarządu za rok gospodarczy 2023/2024.
13. Przedstawienie projektów uchwał opracowanych przez Zarząd Koła:
a) Uchwała w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu i planu działalności koła na rok gospodarczy 2024/2025.
b) Uchwała w sprawie powołania pośród członków koła dwóch składów trzyosobowych w poczcie sztandarowym reprezentujących Koło w imprezach plenerowych – kalendarzowych.
c) Uchwała dotycząca organizacji zawodów strzeleckich przez zarząd koła i przystrzeliwaniem broni.
14. Dyskusja nad projektami uchwał – wolne wnioski.
15. Głosowanie w sprawie w/w uchwał przygotowanych przez ZK oraz z dyskusji i wolnych wniosków w sprawach.
16. Zakończenie obrad i zamknięcie walnego

                                                                                                                                  Darz Bór
                                                                                                        Zarząd Koła