Walne Zgromadzenie Członków Koła

2 czerwca 2024 roku w Domku Myśliwskim odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego nr 64 „Darz Bór” w Janowie Lubelskim.

Uczestników spotkania przywitał Prezes Koła Kol. Tadeusz Fusiara. Następnie dokonano wyboru przewodniczącego obrad w osobie Kol. Mariana Kusza oraz sekretarza – Kol. Andrzeja Wojtana. W skład Komisji Skrutacyjnej weszli Koledzy: Tomasz Piotr Król, Paweł Tomaszewki i  Damian Zduniewicz.

W trakcie obrad, m.in. zatwierdzono protokół z poprzedniego WZ, podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań poszczególnych Członków Zarządu oraz zatwierdzenia projektu budżetu i planu działalności koła na rok gospodarczy 2024/2025 oraz udzielon0 absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu. Ponadto w drodze uchwały powołano składy pocztów sztandarowych Koła w osobach: Tomasz Piotr Król, Bernard Mierzwa, Aleksander Mucha, Klaudiusz Lis, Klaudiusz Morzydusza, Damian Zduniewicz, Piotr Szostek, Paweł Tomaszewski, Paweł Kowal. Wybrano również gospodarza Damku Myśliwskiego w osobie Piotra Kulpy.

Po sprawnie przeprowadzonych obradach uczestnicy spotkania przystąpili do wspólnej biesiady.

J.T.

Foto: J.T.