Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego Nr 64 „Darz Bór” w Janowie Lubelskim

Zarząd Koła Łowieckiego Nr 64 „Darz Bór” w Janowie Lubelskim z siedzibą w Krzemieniu Drugim 142 A  podjął Uchwałę Nr 2/03/2023 o zwołaniu Walnego Zgromadzenia członków Koła na dzień 03.05.2023 r o godz. 10:00 w domku myśliwskim Koła, oraz przyjął  projekt porządku obrad Walnego Zgromadzenia członków Koła.

Projekt porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia .
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad .
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia .
 4. Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia .
 5. Uchwalenie porządku obrad walnego zgromadzenia .
 6. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia .
 7. Wybór Komisji Skrutacyjnej .
 8. Sprawozdanie z działalności zarządu za rok gospodarczy 2022/2023 składają: Prezes Koła, Łowczy Koła (z wykonania RPŁ 2022/2023 i przedstawienie planu na rok 2023/2024) Sekretarz i Skarbnik (z wykonania budżetu oraz projekt budżetu Koła na rok gospodarczy 2023/2024) .
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności Zarządu Koła za rok gospodarczy 2022/2023 oraz wniosek w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków zarządu
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami .
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności zarządu koła za rok gospodarczy 2022/2023 .
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania z wykonania budżetu za rok gospodarczy 2022/2023
 13. Podjęcie uchwały  w  sprawie  absolutorium dla poszczególnych członków zarządu za rok gospodarczy 2022/2023.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków zarządu koła (prezesa, łowczego, sekretarza i skarbnika oraz członka zarządu, którego funkcje określi walne zgromadzenie .
 15. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu wyboru zarządu .
 16. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu Koła i przeprowadzenie wyborów .
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia składu komisji rewizyjnej .
 18. Zgłaszanie kandydatów do komisji rewizyjnej koła i przeprowadzenie wyborów .
 19. Zgłaszanie kandydatów na delegatów na OZD i przeprowadzenie wyborów .
 20. Przedstawienie projektu uchwał Walnego Zgromadzenia opracowanych przez Zarząd Koła :
  a) Uchwała w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu i planu działalności koła na rok gospodarczy 2023/2024
  b) Uchwała w sprawie strzałowego za zwierzynę drobną
  c) Uchwała w sprawie organizacji obchodów 100-lecia PZŁ
  d) Uchwała w sprawie wysokości wpisowego, składek członkowskich i innych opłat na rzecz koła
 21. Dyskusja nad projektami uchwał – wolne wnioski.
 22. Głosowanie w sprawie w/w uchwał przygotowanych przez ZK oraz z dyskusji i wolnych wniosków w sprawach.
 23. Zakończenie obrad i zamknięcie walnego zgromadzenia.