Walne Zgromadzenie Członków Koła za nami…

3 maja odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego Nr 64 „Darz Bór” w Janowie Lubelskim. Licznie przybyłych Kolegów myśliwych przywitał Prezes Koła – Tadeusz Fusiara. Przewodniczącym obrad wybrano Kolegę Mariana Kusza, a sekretarzem Kolegę Andrzeja Wojtana.

Po przedstawieniu sprawozdań członków zarządu za rok gospodarczy 2022/2023  oraz przedstawieniu sprawozdania KR przystąpiono do głosowania nad absolutorium. Cały Zarząd absolutorium uzyskał. 

To Walne Zgromadzenie to przede wszystkim wybory na członków zarządu i komisji rewizyjnej oraz delegatów na OZD.

W drodze wyborów tajnych wybrano Zarząd Koła w składzie:
Prezes: Kol. Tadeusz Fusiara
Łowczy: Kol. Arkadiusz Andrzejczak
Podłowczy: Kol. Konrad Małyszek
Skarbnik: Kol. Marek Łukasiewicz
Sekretarz: Kol. Andrzej Wojtan

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
Przewodniczący: Kol. Aleksander Mucha
Członek: Kol. Tomasz Piotr Król
Członek: Kol. Tomasz Malinowski

Delegatami na OKZ zostali:
Kol. Arkadiusz Andrzejczak
Kol. Andrzej Wojtan
Kol. Tomasz Piotr Król
Kol. Justyna Tomecka

Osobom funkcyjnym życzymy powodzenia w pełnieniu powierzonych funkcji.

J.T.

Foto: Justyna Tomecka