Walne Zgromadzenie Członków Koła za nami

12 września 2021 roku w Domku Myśliwskim w Krzemieniu Drugim odbyło się Walne Zgromadzenie członków Koła Łowieckiego nr 64 „Darz Bór” w Janowie Lubelskim. Piękna pogoda i obluzowanie obostrzeń związanych z pandemią zachęciło myśliwych do uczestnictwa w zebraniu. Uczestników zebrania przywitał Prezes Koła Kol. Tadeusz Fusiara. Obrady rozpoczęto od wybrania przewodniczącego WZ, którym został Kol. Józef Pituch oraz sekretarza  WZ w osobie Kol. Andrzeja Krawca.

Członkowie Zarządu Koła mieli do omówienia aż dwa zaległe lata gospodarcze, tj. 2019/2020 oraz 2020/2021, ponieważ z powodu pandemii spowodowanej wirusem COVID, zakaz był organizowania zgromadzeń publicznych. Po przedstawieniu zaległych sprawozdań za poprzednie sezony z gospodarki łowieckiej, pracy zarządu i budżetu oraz przedstawieniu sprawozdań KR przystąpiono do głosowania nad absolutorium. Cały Zarząd absolutorium uzyskał. W drodze uchwały uzupełniono skład Komisji Rewizyjnej Koła, której członkiem został Kolega Konrad Małyszek. Podczas obrad WZ podjęto stosowne uchwały związane z działalnością Koła, m.in. dotyczącą ustalenia zasad wydawania upoważnień do wykonywania polowań indywidualnych, zasad udziału w polowaniach zbiorowych.

Kolega Łowczy przypomniał również zasady znakowania dzików i przypomniał o konieczności zgłaszania pozyskania przez aplikację ZIPOD.
Na zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia wszyscy uczestnicy udali się na biesiadę.

J.T.