Z A P R O S Z E N I E

Zarząd Koła Łowieckiego nr 64 „Darz Bór” w Janowie Lub. informuje, że WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KOŁA – odbędzie się w dniu 1 maja 2016 r. o godz. 1000, w OEE (hotel przy Nadleśnictwie Janów Lub.).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie zdolności podejmowania prawomocnych uchwał.

 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia.

 3. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.

 4. Zatwierdzenie protokółu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

 5. Wybór komisji uchwał i wniosków.

 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Koła.

 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – wniosek w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu.

 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok ubiegły oraz zatwierdzenie wykonania budżetu.

 10. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Koła.

 11. Wybór komisji skrutacyjnej

 12. Wybór skarbnika Koła

 13. Przedstawienie projektu planu działalności i budżetu Koła na rok następny.

 14. Zatwierdzenie planu działalności i budżetu Koła na rok następny.

 15. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie planu działalności i budżetu Koła na rok następny oraz wybór komitetu budowy wiaty myśliwskiej.

 16. Wolne wnioski.

 17. Zakończenie obrad i zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Darz Bór

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *