Z A P R O S Z E N I E

Zarząd Koła Łowieckiego nr 64 „Darz Bór” w Janowie Lub. informuje,
że WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KOŁA – odbędzie się w dniu 3 maja 2015 r. o godz. 10 00,
w OEE (hotel przy Nadleśnictwie Janów Lub.).

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie zdolności podejmowania prawomocnych uchwał.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia.
3. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokółu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór komisji uchwał i wniosków.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Koła.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – wniosek w sprawie absolutorium
dla poszczególnych członków Zarządu.
8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu
za rok ubiegły oraz zatwierdzenie wykonania budżetu.
10. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Koła.
11. Przedstawienie projektu planu działalności i budżetu Koła na rok następny.
12. Zatwierdzenie planu działalności i budżetu Koła na rok następny.
13. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie planu działalności i budżetu Koła na rok następny.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sposobu wyboru Zarządu Koła i ustalenie liczebności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
15. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów.
16. Wybór komisji Skrutacyjnej.
17. Głosowanie i ogłoszenie wyników przez Komisję Skrutacyjną.
18. Wolne wnioski.
19. Zakończenie obrad i zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Darz Bór