Walne Zgromadzenie 22 kwietnia 2018 r. o godz. 9 00

Zaprosznie 2018 – plik *.doc do wydrukowania

 

Zarząd Koła Łowieckiego nr 64 „Darz Bór” w Janowie Lub. informuje,
że WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KOŁA – odbędzie się w dniu
22 kwietnia 2018 r. o godz. 9 00 , w OEE (hotel przy Nadleśnictwie Janów Lub.).
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie zdolności
podejmowania prawomocnych uchwał – wybór komisji stwierdzającej
(skrutacyjnej).
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia.
3. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokółu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór komisji uchwał i wniosków.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Koła.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – wniosek w sprawie absolutorium
dla poszczególnych członków Zarządu.
8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu
za rok ubiegły oraz zatwierdzenie wykonania budżetu.
10. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Koła.
11. Przedstawienie projektu planu działalności i budżetu Koła na rok następny.
12. Zatwierdzenie planu działalności i budżetu Koła na rok następny.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad i zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Darz Bór

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *