Zawody okręgowe

REGULAMIN ZAWODÓW
w pięcioboju myśliwskim „Zawody Okręgowe” 28.05.2022 r.

Pula Nagród ponad 10 tyś.
Wszystkie nagrody rzeczowe będą rozlosowane wśród zawodników okręgu tarnobrzeskiego a także sędziów i obsługi zawodów.

Program zawodów, warunki uczestnictwa, konkurencje:
a/ godz. 7:30 – 8:25 – rejestracja zawodników, wydawanie numerów startowych w sekretariacie zawodów,
b/ godz. 9:00 – rozpoczęcie strzelań konkursowych,
c/ wpisowe od zawodnika startującego indywidualnie wynosi 150,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt złotych w PLN), płatne na konto Zarządu Okręgowego PZŁ do dnia 25.05.2022 r., w tytule przelewu: imię nazwisko, klasa,
d/ faktury za udział w rywalizacji zgłoszonych drużyn Kół Łowieckich, zostaną wystawione po zawodach,
e/ zawody odbywają się zgodnie z „Prawidłami strzelań myśliwskich na zawodach organizowanych przez PZŁ dla Pięcioboju z Osią Praktyczną na strzelnicy myśliwskiej PZŁ w Tarnobrzegu.

 • Celem zawodów jest popularyzacja strzelectwa myśliwskiego , integracja myśliwych i sprawdzenie umiejętności strzeleckich.
 • Zawodnicy startujący w Zawodach obowiązani są posiadać ze sobą ważną legitymację PZŁ oraz ważne pozwolenie na broń myśliwską .
 • Do strzelań myśliwskich wolno używać każdego rodzaju broni śrutowej i kulowej,uznanej przezobowiązujące prawo za broń myśliwską zgodnie z Prawidłami Strzelań Myśliwskich w PZŁ.
 • Każdy zawodnik może maksymalnie uzyskać 500 punktów.
 • W ramach wpłaconego przed zawodami wpisowego Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnobrzegu zapewnia uczestnikom posiłek oraz organizacyjne przeprowadzenie zawodów.
 • Pozostałe warunki oraz prawidła strzelań niewymienione w przedmiotowym regulaminie są ujęte w PRAWIDŁACH STRZELAŃ MYŚLIWSKICH NA ZAWODACH ORGANIZOWANYCH przez PZŁ z 10-05-2021r.
 • Wszyscy uczestnicy zawodów oświadczają, że zapoznali się Regulaminem zawodów i strzelnicy, zobowiązują się przestrzegać przepisów wym. w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 22 marca 2005 r. z póź. zm. o szczegółowych warunkach wykonywania polowania oraz Ustawy z 22 maja 1999 r. o broni i amunicji oraz aktualnych obowiązujących Prawideł Strzelań Myśliwskich na zawodach organizowanych przez PZŁ od 9 marca 2020 r.; wyrażają zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia zawodów strzeleckich (zgodnie z ustawą z dnia10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)) oraz celem opublikowania wyników z przedmiotowych zawodów na stronie www.pzl.tarnobrzeg.pl i www.pzlow.pl.
 • Podstawy klasyfikacji: Podstawa § 56 pkt. 1-8 Prawideł Strzelań Myśliwskich na zawodach PZŁ,
 • Puchary, dyplomy i nagrody:
  – Drużynowo w klasie powszechnej (puchary od 1-3, dyplomy od 1-6);
  – Drużynowo w klasie OPEN (dyplomy i puchary od 1-3);
  – Indywidualnie w klasie Dian (dyplomy i puchary od 1-3);
  – Indywidualnie w klasie powszechnej (puchary od 1-3, dyplomy od 1-6);
  – Indywidualnie w klasie OPEN (dyplomy i puchary od 1-3);
  – Indywidualnie w klasie Senior (dyplomy i puchary od 1-3), ukończone 60 lat;
  – Najlepsza kula;
  – Najlepszy śrut,
 • Każdy uczestnik zawodów ma obowiązek zapoznania się z aktualnym regulaminem strzelnicy wywieszonym na tablicy informacyjnej i bezwzględnie go przestrzegać.
 • Punkt opieki medycznej znajduje się w sekretariacie.