Nowe zasady selekcji byków jelenia szlachetnego

Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnobrzegu działając na podstawie punktu 2 „Zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie zgodności odstrzału” przyjętych Uchwałą nr 14/2015 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 15 grudnia 2015 r. wprowadza dla okręgu PZŁ w Tarnobrzegu od dnia 21 sierpnia 2021r. poniżej określone zmiany w zasadach odstrzału samców jelenia szlachetnego.

Rozdział VI punkt 1 litera b „Zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie zgodności odstrzału” otrzymuje brzmienie:
b) Jeleń szlachetny

Za odnogę przyjmuje się odrost o długości powyżej:
– 2 cm w pierwszym porożu
– 5 cm w drugim porożu i starszych.
Osobnikami selekcyjnymi w 5 porożu i starszych są wszystkie formy niekoronne i jednostronnie koronne.
Dopuszcza się pomyłkę w ocenie wieku przez myśliwego, przed dokonaniem odstrzału jelenia byka, do 1 roku powyżej drugiego poroża.

Uzasadnienie:
Zarządy Okręgowe PZŁ w celu ochrony jakości populacji zwierzyny, po konsultacji z Lasami Państwowymi, mogą określić inne formy i cechy poroża osobników selekcyjnych. Z trzyletniego doświadczenia stosowania dotychczasowych zasad odstrzału jeleni byków wynika potrzeba wprowadzenia pewnych zmian. Wprowadzone zmiany dostosowują zasady selekcji do jakości populacji jelenia szlachetnego występującej na terenie okręgu PZŁ w Tarnobrzegu. W przypadku pierwszego poroża wprowadzona zmiana doprecyzowuje wcześniejszy bardzo ogólny zapis odnoszący się do długości łyżek osobnika. W przypadku trzeciego i czwartego poroża wprowadzona zmiana wynika z wcześniejszego niezwykle ostrego ujęcia zasad selekcji, co przy dobrej jakości populacji jelenia szlachetnego występującej na terenie okręgu, utrudniało realizację odstrzału jeleni byków w tej kategorii wiekowej. Dodatkowo zmieniono wielkość odstępstw w ocenie prawidłowości odstrzału dopuszczając pomyłkę w ocenie wieku, przez myśliwego przed odstrzałem jelenia byka, do 1 roku powyżej drugiego poroża, co jest uzasadnione wprowadzonymi zmianami.
Zmiany ułatwią gospodarowanie populacją a jednocześnie pozwolą na dalszy jej rozwój w kierunku podniesienia jakości osobniczej.