Zaświadczenie o przystrzelaniu broni

Zarząd Koła informuje o konieczności przedstawienia do dnia 15 sierpnia 2020 roku aktualnego zaświadczenia o przystrzelaniu broni myśliwskiej. W przeciwnym razie upoważnienia do wykonania odstrzału zostaną wstrzymane.

Zaświadczenie można przedłożyć osobiście łowczemu koła bądź w formie skanu lub fotografii na adres e-mail: arkadiusz.andrzejczak1964@gmail.com lub kl64_darzbor@wp.pl
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz z dnia 23 marca 2005 r. w  § 8. stanowi, że myśliwy jest odpowiedzialny za bezpieczne używanie broni i amunicji i jest obowiązany do przestrzegania następujących zasad:
1)  używania broni myśliwskiej sprawnej technicznie;
2) przystrzeliwania broni co najmniej raz w roku;
3) sprawdzania każdorazowo przed załadowaniem broni, czy lufy nie są zatkane;
4) trzymania broni zawsze lufami skierowanymi w górę lub w dół: podczas ładowania i rozładowania broni, poruszania się w terenie, w czasie przerw w polowaniu, zajmowania miejsca w pojeździe lub wychodzenia z niego i w innych podobnych okolicznościach – niezależnie od tego, czy broń jest załadowana, czy rozładowana.

Z treści § 8 wynika, iż myśliwi są zobowiązani do przystrzeliwania broni co najmniej raz w roku. Podyktowane jest to względami bezpieczeństwa na polowaniu i odpowiedzialności każdego posiadacza broni za stan użytkowanej broni.
Mając na względnie powyższe należy pamiętać o powinności, jaka ciąży na każdym myśliwym. Kwestia dochowania powinności przystrzeliwania broni może mieć ogromne znaczenie w przypadkach losowych, takich jak choćby wypadek na polowaniu.