Walne 23-04-2017

Koło Łowieckie

23-300 Janów Lub. ul. Ulanowska nr 71 ; Nip 862-10- 76-162

tel. (015) 8752 454 ; kom. 0602 672 419

Konto – Bank PKO BP S.A. o/Janów Lub. 15-10203235- 0000-52020034- 4705

Janów Lub. 27.03.2017 r.

KŁ/27/03/17

Kol. ………………………………………………………

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd Koła Łowieckiego nr 64 „Darz Bór” w Janowie Lub. informuje,

że WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KOŁA – odbędzie się w dniu

23 kwietnia 2017 r. o godz. 10 00 , w OEE (hotel przy Nadleśnictwie Janów Lub.).

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie zdolności

podejmowania prawomocnych uchwał – wybór komisji stwierdzającej

(skrutacyjnej).

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia.

3. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie protokółu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

5. Wybór komisji uchwał i wniosków.

6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Koła.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – wniosek w sprawie absolutorium

dla poszczególnych członków Zarządu.

8. Dyskusja nad sprawozdaniami.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu

za rok ubiegły oraz zatwierdzenie wykonania budżetu.

10. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Koła.

11. Przedstawienie projektu planu działalności i budżetu Koła na rok następny.

12. Zatwierdzenie planu działalności i budżetu Koła na rok następny.

13. Wolne wnioski.

14. Zakończenie obrad i zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Darz Bór

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *